غذا خوردن بی فکر: ۱۳ توصیه علمی برای جلوگیری از پرخوری بدون فکر

به طور میانگین شما در طول روز بیش از ۲۰۰ بار تصمیم غذایی می گیرید! اما فقط از تعداد کمی از آن ها آگاهی دارید. باقی این تصمیم‌ها توسط ناخودآگاه شما گرفته می‌شوند! و می تواند شما را  به سمت «خوردن بدون فکر» رهنمون کند. این می‌تواند موجب شود به راحتی وزن کم یا اضافه […]