۳۱ زیباترین جمله از بزرگان درباره عشق و عاشقی

وقتی عمیقا و قلبا عاشق کسی می‌شوید، خودتان را مجبور می‌کنید به شیوه‌های عجیب و غریب و غیرعادی از عشق خود مراقبت کنید. در اینصورت است که بدون آنکه به چیزی دو بار فکر کنید برای به‌دست آوردن معشوق خود می‌جنگید و سر و جان را فدایش می‌کنید. عاشق شدن پدیده‌ای است که عمدتا در […]