selector ها در /بخش دوم-نحو CSS و CSS Selector (انتخابگر CSS) 

نحو CSS یک مجموعه قانون CSS شامل یک انتخابگر یا selector و یک بلوک اعلان یا declaration block است:   انتخابگر اشاره به عنصر HTML ای که شما برای سبک می خواهید، دارد. بلوک اعلان حاوی یک یا چند اعلان هست که توسط  سیمی کالن از هم جدا شده اند. هر یک از اعلان ها شامل یک […]