۷ شیوه برای غلبه بر حس ناامیدی از زندگی

حس ناامیدی شما را خانه‌نشین می‌کند! زمانی که در خودتان حس ناامیدی شدید دارید،‌ یک کار ساده مانند سوار ماشین شدن و رانندگی تا فروشگاه برای خرید شیر به شدت خسته‌کننده به نظر می‌رسد. اگر گاهی چیزهایی می‌گویید مثل “چرا خودم را اذیت کنم”، “هیچ چیز هرگز بهتر نخواهد شد”، “من هرگز دوباره خوشحال نخواهم […]