۹ راه برای تکریم و احترام به سالمندان که همه باید بدانند

احترام به سالمندان باید به یکی از ویژگی‌های نهادینه‌‌ در تمام انسان‌ها تبدیل شود. فضل و ادب انسانی حکم می‌کند که با کرامت و احترام با سالمندان رفتار کنیم. متاسفانه، این موضوع مهم در جوامع امروزی تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده است. در ادامه این نوشتار ۹ راه برای تکریم و احترام به سالمندان […]