بخش بیست و سوم- آموزش مقدار inline-block برای display در css

قدم قبلی > < قدم بعدی CSS Layout – نمایش: مقدار inline-block صفحه نمایش: مقدار inline-block وقتی به مقایسه دو ارزش display: inline و  display: inline-block می پردازیم، تفاوت اصلی این است که صفحه  اجازه می دهد تا عرض و ارتفاع را در عنصر تنظیم کنید. همچنین، با نمایشگر: مقدار inline-block ، حاشیه / پرده […]