ارزش انواع لینک دهی از دید موتورهای جستجو

لینک دهی حالات متنوعی دارد و هر کدام از آن ها دارای ارزش خاصی از دید موتورهای جستجو می باشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم. – لینک دهی خارجی و لینک دهی داخلی (External vs Internal) لینک دهی خارجی از دید موتورهای جسجتو بیانگر این موضوع است که سایت دیگری به […]