صفحه اصلی / Uncategorized @fa / چگونه می توان spam و spam bots را به خوبی با htaccess مسدود کرد؟ | قالب وردپرس | وردپرس فارسی | دانلود وردپرس

چگونه می توان spam و spam bots را به خوبی با htaccess مسدود کرد؟ | قالب وردپرس | وردپرس فارسی | دانلود وردپرس

Options All Indexes

RewriteEngine on

 

# Block Bad Bots & Scrapers

SetEnvIfNoCase UserAgent “Aboundex” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “80legs” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “360Spider” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Java” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Cogentbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Alexibot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^asterias” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^attach” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BackDoorBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BackWeb” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Bandit” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BatchFTP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Bigfoot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Black.Hole” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BlackWidow” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BlowFish” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BotALot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Buddy” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BuiltBotTough” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Bullseye” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BunnySlippers” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Cegbfeieh” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^CheeseBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^CherryPicker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ChinaClaw” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Collector” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Copier” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^CopyRightCheck” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^cosmos” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Crescent” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Custo” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^AIBOT” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^DISCo” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^DIIbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^DittoSpyder” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Download Demon” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Download Devil” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Download Wonder” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^dragonfly” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Drip” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^eCatch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EasyDL” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ebingbong” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EirGrabber” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EmailCollector” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EmailSiphon” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EmailWolf” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EroCrawler” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Exabot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Express WebPictures” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Extractor” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EyeNetIE” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Foobot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^flunky” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^FrontPage” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Go-Ahead-Got-It” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^gotit” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^GrabNet” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Grafula” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Harvest” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^hloader” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^HMView” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^HTTrack” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^humanlinks” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^IlseBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Image Stripper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Image Sucker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Indy Library” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^InfoNaviRobot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^InfoTekies” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Intelliseek” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^InterGET” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Internet Ninja” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Iria” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Jakarta” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^JennyBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^JetCar” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^JOC” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^JustView” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Jyxobot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Kenjin.Spider” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Keyword.Density” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^larbin” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LexiBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^lftp” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^libWeb/clsHTTP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^likse” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LinkextractorPro” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LinkScan/8.1a.Unix” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LNSpiderguy” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LinkWalker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^lwp-trivial” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LWP::Simple” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Magnet” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mag-Net” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^MarkWatch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mass Downloader” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mata.Hari” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Memo” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Microsoft.URL” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Microsoft URL Control” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^MIDown tool” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^MIIxpc” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mirror” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Missigua Locator” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mister PiX” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^moget” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mozilla/3.Mozilla/2.01” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mozilla.*NEWT” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NAMEPROTECT” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Navroad” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NearSite” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NetAnts” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Netcraft” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NetMechanic” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NetSpider” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Net Vampire” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NetZIP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NextGenSearchBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NG” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NICErsPRO” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^niki-bot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NimbleCrawler” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Ninja” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NPbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Octopus” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Offline Explorer” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Offline Navigator” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Openfind” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^OutfoxBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^PageGrabber” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Papa Foto” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^pavuk” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^pcBrowser” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^PHP version tracker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Pockey” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ProPowerBot/2.14” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ProWebWalker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^psbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Pump” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^QueryN.Metasearch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^RealDownload” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Reaper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Recorder” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ReGet” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^RepoMonkey” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^RMA” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Siphon” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SiteSnagger” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SlySearch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SmartDownload” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Snake” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Snapbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Snoopy” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^sogou” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SpaceBison” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SpankBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^spanner” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Sqworm” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Stripper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Sucker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SuperBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SuperHTTP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Surfbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^suzuran” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Szukacz/1.4” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^tAkeOut” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Teleport” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Telesoft” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^TurnitinBot/1.5” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^The.Intraformant” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^TheNomad” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^TightTwatBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Titan” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^True_Robot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^turingos” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^TurnitinBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^URLy.Warning” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Vacuum” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^VCI” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^VoidEYE” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Web Image Collector” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Web Sucker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebAuto” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebBandit” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Webclipping.com” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebCopier” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebEMailExtrac.*” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebEnhancer” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebFetch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebGo IS” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Web.Image.Collector” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebLeacher” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebmasterWorldForumBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebReaper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebSauger” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Website eXtractor” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Website Quester” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Webster” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebStripper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebWhacker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebZIP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Whacker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Widow” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WISENutbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WWWOFFLE” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WWW-Collector-E” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Xaldon” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Xenu” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Zeus” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “ZmEu” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Zyborg” bad_bot

 

# Vulnerability Scanners

SetEnvIfNoCase UserAgent “Acunetix” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “FHscan” bad_bot

 

# Aggressive Chinese Search Engine

SetEnvIfNoCase UserAgent “Baiduspider” bad_bot

 

# Aggressive Russian Search Engine

SetEnvIfNoCase UserAgent “Yandex” bad_bot

 

 

<Limit GET POST HEAD>

Order Allow,Deny

Allow from all

 

# Cyveillance

deny from 38.100.19.8/29

deny from 38.100.21.0/24

deny from 38.100.41.64/26

deny from 38.105.71.0/25

deny from 38.105.83.0/27

deny from 38.112.21.140/30

deny from 38.118.42.32/29

deny from 65.213.208.128/27

deny from 65.222.176.96/27

deny from 65.222.185.72/29

 

Deny from env=bad_bot

</Limit>


منبع مطلب

این مطالب را نیز ببینید!

چگونه به افزایش امنیت اینستاگرام خود بپردازیم؟

چگونه به افزایش امنیت اینستاگرام خود بپردازیم؟

یکی از شبکه های محبوب که این روزها مخاطبان زیادی را به سمت خود جذب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *