صفحه اصلی / Uncategorized @fa / چگونه می توان spam و spam bots را به خوبی با htaccess مسدود کرد؟ | قالب وردپرس | وردپرس فارسی | دانلود وردپرس

چگونه می توان spam و spam bots را به خوبی با htaccess مسدود کرد؟ | قالب وردپرس | وردپرس فارسی | دانلود وردپرس

Options All Indexes

RewriteEngine on

 

# Block Bad Bots & Scrapers

SetEnvIfNoCase UserAgent “Aboundex” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “80legs” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “360Spider” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Java” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Cogentbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Alexibot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^asterias” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^attach” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BackDoorBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BackWeb” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Bandit” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BatchFTP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Bigfoot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Black.Hole” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BlackWidow” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BlowFish” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BotALot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Buddy” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BuiltBotTough” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Bullseye” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^BunnySlippers” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Cegbfeieh” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^CheeseBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^CherryPicker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ChinaClaw” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Collector” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Copier” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^CopyRightCheck” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^cosmos” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Crescent” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Custo” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^AIBOT” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^DISCo” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^DIIbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^DittoSpyder” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Download Demon” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Download Devil” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Download Wonder” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^dragonfly” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Drip” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^eCatch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EasyDL” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ebingbong” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EirGrabber” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EmailCollector” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EmailSiphon” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EmailWolf” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EroCrawler” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Exabot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Express WebPictures” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Extractor” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^EyeNetIE” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Foobot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^flunky” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^FrontPage” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Go-Ahead-Got-It” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^gotit” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^GrabNet” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Grafula” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Harvest” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^hloader” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^HMView” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^HTTrack” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^humanlinks” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^IlseBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Image Stripper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Image Sucker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Indy Library” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^InfoNaviRobot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^InfoTekies” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Intelliseek” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^InterGET” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Internet Ninja” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Iria” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Jakarta” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^JennyBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^JetCar” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^JOC” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^JustView” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Jyxobot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Kenjin.Spider” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Keyword.Density” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^larbin” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LexiBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^lftp” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^libWeb/clsHTTP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^likse” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LinkextractorPro” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LinkScan/8.1a.Unix” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LNSpiderguy” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LinkWalker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^lwp-trivial” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^LWP::Simple” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Magnet” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mag-Net” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^MarkWatch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mass Downloader” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mata.Hari” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Memo” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Microsoft.URL” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Microsoft URL Control” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^MIDown tool” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^MIIxpc” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mirror” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Missigua Locator” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mister PiX” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^moget” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mozilla/3.Mozilla/2.01” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Mozilla.*NEWT” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NAMEPROTECT” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Navroad” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NearSite” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NetAnts” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Netcraft” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NetMechanic” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NetSpider” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Net Vampire” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NetZIP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NextGenSearchBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NG” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NICErsPRO” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^niki-bot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NimbleCrawler” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Ninja” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^NPbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Octopus” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Offline Explorer” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Offline Navigator” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Openfind” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^OutfoxBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^PageGrabber” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Papa Foto” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^pavuk” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^pcBrowser” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^PHP version tracker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Pockey” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ProPowerBot/2.14” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ProWebWalker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^psbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Pump” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^QueryN.Metasearch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^RealDownload” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Reaper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Recorder” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^ReGet” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^RepoMonkey” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^RMA” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Siphon” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SiteSnagger” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SlySearch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SmartDownload” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Snake” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Snapbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Snoopy” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^sogou” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SpaceBison” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SpankBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^spanner” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Sqworm” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Stripper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Sucker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SuperBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^SuperHTTP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Surfbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^suzuran” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Szukacz/1.4” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^tAkeOut” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Teleport” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Telesoft” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^TurnitinBot/1.5” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^The.Intraformant” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^TheNomad” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^TightTwatBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Titan” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^True_Robot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^turingos” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^TurnitinBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^URLy.Warning” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Vacuum” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^VCI” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^VoidEYE” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Web Image Collector” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Web Sucker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebAuto” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebBandit” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Webclipping.com” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebCopier” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebEMailExtrac.*” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebEnhancer” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebFetch” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebGo IS” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Web.Image.Collector” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebLeacher” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebmasterWorldForumBot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebReaper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebSauger” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Website eXtractor” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Website Quester” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Webster” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebStripper” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebWhacker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WebZIP” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “Whacker” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Widow” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WISENutbot” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WWWOFFLE” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^WWW-Collector-E” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Xaldon” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Xenu” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Zeus” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “ZmEu” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “^Zyborg” bad_bot

 

# Vulnerability Scanners

SetEnvIfNoCase UserAgent “Acunetix” bad_bot

SetEnvIfNoCase UserAgent “FHscan” bad_bot

 

# Aggressive Chinese Search Engine

SetEnvIfNoCase UserAgent “Baiduspider” bad_bot

 

# Aggressive Russian Search Engine

SetEnvIfNoCase UserAgent “Yandex” bad_bot

 

 

<Limit GET POST HEAD>

Order Allow,Deny

Allow from all

 

# Cyveillance

deny from 38.100.19.8/29

deny from 38.100.21.0/24

deny from 38.100.41.64/26

deny from 38.105.71.0/25

deny from 38.105.83.0/27

deny from 38.112.21.140/30

deny from 38.118.42.32/29

deny from 65.213.208.128/27

deny from 65.222.176.96/27

deny from 65.222.185.72/29

 

Deny from env=bad_bot

</Limit>


منبع مطلب

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش افزایش امنیت وردپرس در ۸ مرحله با راهکارهای امنیتی وردپرس

آموزش افزایش امنیت وردپرس در ۸ مرحله با راهکارهای امنیتی وردپرس

افزایش امنیت وردپرس مسئله‌ای است که به سادگی نمیتوان از کنار آن عبور کرد. با …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *